Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Salgs & Leveringsbetingelser

Gyldighed:

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Seasat A/S medmindre andet er aftalt skriftligt.

Tilbud:

Tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelsesdato medmindre andet er angivet i tilbuddet. Ordren skal afgives eller bekræftes skriftligt af køber. Der tages forbehold for prisstigninger på materialer og arbejdsløn fra vore leverandører, medmindre der er afgivet ”fast tilbud”

Priser og betaling:

Er andet ikke aftalt, er alle priser dagspriser i danske kroner og eksklusive moms. Alle priser er ekskl. merværdiafgift og forbrugsafgifter. Alle priser er afgivet med forbehold for prisændringer som ligger udenfor Seasat’s indflydelse. Køber er derfor forpligtet til, indtil levering at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Seasat A/S såsom ekstraordinære prisstigninger, ændringer i valutakurser, told, skatter og afgifter og andre forhold, som er uden for Seasat’s indflydelse. Hvor den tilbudte pris indeholder projektering, installering, idriftsættelse service, garantiarbejder og lignende, forudsættes dette udført i normal arbejdstid. Såfremt der i forbindelse med dette arbejde påløber meromkostninger til løn, rejse og fortæring m.v. vil kunden blive faktureret særskilt. Software, softwareopdateringer, licenser m.v. er ikke inkluderet i prisen, medmindre dette er specifikt anført i Seasat’s tilbud eller ordrebekræftelse. Betaling skal ske senest i henhold til forfaldsdato angivet i fakturaen. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling være Seasat i hænde senest 14 dage fra fakturadato. Dette gælder også ved delleveringer eller acontofakturering. Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er Seasat berettiget til at fakturere morarente af det forfaldne beløb med 2 % pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Seasat, som ikke er skriftligt accepteret af Seasat. Køber har ej heller ret til at tilbageholde dele af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Ejendomsforbehold:

Alle leverancer er solgt med ejendomsforbehold og er Seasat’s ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Seasat på købers vegne. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

Leveringsomfang: Leverancen omfatter kun de i Seasat’s tilbud eller ordrebekræftelses udtrykkeligt nævnte produkter og ydelser. Data i prospekter, påtegninger og lignende er således kun retningsgivende og ikke bindende for Seasat A/S. Enhver bestilling udføres under forbehold for force majeure, hvortil blandt andet regnes: manglende importbevilling, strejketransportuheld, lockout, materialemangel, utilstrækkelig arbejdskraft og lignende vanskeligheder, som enten ikke eller kun kan afhjælpes mod store omkostninger.

Levering:

Levering sker EXW Seasat,Køge eller Seasat’s eksterne lager (PT i Vamdrup) eller udenlandsk fabrik iht til Incoterms 2000, hvis ikke andet er aftalt skriftligt. Seasat A/S vælger transportør medmindre andet er aftalt skriftligt. Meddelte leveringstider er baseret på rettidig levering fra Seasat’s leverandører. Ved forsinket levering fra Seasats’s leverandører eller i tilfælde af force majeure og andre forhold som er uden for Seasats’s kontrol, er Seasat berettiget til at udskyde leverancen eller annullere ordren – mod at underrette kunden hurtigst muligt

Reklamation og mangler:

Køber skal straks ved levering foretage en undersøgelse af varerne leveret af Seasat A/S. Hvis køber vil påberåbe sig, fejl og mangler i leverancen eller skader sket i forbindelse med transport. Reklamationsret udløber 12 måneder efter leveringstidspunktet, og reklamationen forudsætter i alle tilfælde, at køber har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler straks ved levering. Reklamation overfor Seasat A/S for mangler der blev eller burde blive opdaget ved den nævnte undersøgelse, skal fremsættes i umiddelbar forlængelse af undersøgelsen, I modsat fald vil reklamationen være at afvise som for sent fremsat. For mangler, som hverken blev eller burde være opdaget i forbindelse med undersøgelsespligten, skal reklamation fremsættes straks manglen kan konstateres og senest inden udløb af reklamationsperioden Garanti I tilfælde, hvor fejl oplyses til leverandøren ydes garanti i overensstemmelse med den eller de specifikke producent(ers) fabriksgaranti på defekte materialer i en periode af minimum 12 på hinanden følgende måneder efter levering (afsendelsesdato fra sælger). For de producenter hvor der ydes længere garantiperiode end de standard 12 måneder (som standard eller ved tilkøb), vil garantiperioden være underlagt producentens garantibestemmelser. Garantien dækker kun fejl på produktet. Der ydes ingen kompensation for udgifter i forbindelse med udførsel af reparationen, så som tidsforbrug, rejse/transport, kran, forsendelse/fragt eller andre omkostninger som er opstået på baggrund af en defekt i det pågældende produkt som er omfattet af garanti. Købers krav skal være skriftligt og dokumenteret i form af en service rapport, billeder eller tilsvarende. Produktet skal være installeret af autoriserede tekniker og være udført i henhold til producentens retningslinier samt overholde de for produktet gældende specifikationer. Defekter opstået pga. ukorrekt brug, mangelfuld eller forkert udført installation, mangelfuld vedligeholdelse, skader opstået ved ydrepåvirkninger samt skader opstået under ekstreme vejrforhold, resultere i bortfald af garanti dækning.

Produktansvar:

Købers ret til at påberåbe sig produktansvar For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er SEASAT A/S ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i dansk retspraksis er udtrykkeligt fraskrevet. Købers ret til at påberåbe sig produktansvar forældes et år fra levering til køber. Det påhviler køber at dokumentere, at en foreliggende skade, skyldes mangler ved produktet. Seasat A/S hæfter dog aldrig for almindelig formueskade, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Ved tab eller beskadigelse af databærere hæfter Seasat A/S ej heller for udgifter til retablering af mistede eller ødelagte data.

Ansvarsbegrænsning:

Seasat A/S er i ingen tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab, mistet omsætning, følgetab eller andre indirekte tab, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangelfuld leverance. Seasat A/S er ikke ansvarlig for fejl ved et produkt, hvor fejlen er opstået som følge af anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/produkter, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion, med mindre sådan brug er forudsat for produktet. Seasat A/S er ikke ansvarlig for fejl opstået som følge af købers anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i fabrikantens forskrifter eller ved forsømmelser fra købers, dennes personales eller tredjemands side. Ingen af parterne skal være ansvarlig eller yde kompensation over for den anden part for ethvert direkte eller indirekte tab.

Tvister:

Enhver tvist, der måtte opstå mellem Seasat A/S og sidstnævntes kunder, afgøres ved Sø og Handelsretten i København med dansk ret som retsgrundlag.

​Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at udfylde kontaktformularen her,
​så svarer vi hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Seasat A/S​

CVR: 27004784

Theilgaards Torv 4​

DK-4600 Køge

Telefon: +45 4494 5406
​E-mail: info@seasat.dk​